Måndag den 18 februari 2019

 
Tid Bana 1 Bana 2 Bana 3 Bana 4 Bana 5 Bana 6 Lektionsrum Servering
08:00
 
Trning 08:00-11:30 Trning 08:00-11:30 Trning 08:00-11:30
Seniorcurling Seniorcurling Seniorcurling
09:00
 
10:00
 
11:00
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
Curlinggymnasiet 15:00-17:00 Curlinggymnasiet 15:00-17:00 Curlinggymnasiet 15:00-17:00 Curlinggymnasiet 15:00-17:00 Curlinggymnasiet 15:00-17:00
Curling Gymnasiets Trning Curling Gymnasiets Trning Curling Gymnasiets Trning Curling Gymnasiets Trning Curling Gymnasiets Trning
16:00
 
17:00
 
18:00
 
19:00
 
Tvling 19:00-22:00 Tvling 19:00-22:00 Tvling 19:00-22:00 Tvling 19:00-22:00 Tvling 19:00-22:00 Tvling 19:00-22:00
KM KM KM KM KM KM
20:00
 
21:00
 
22:00
 
23:00